Le Lumache, Photography Li Hui Styling Liao He

Styling Assistant Nian Hu Make up Zhang Jiajia Hair Zhou Xueming
Talents Shao Qi Juicy

As found inside Alla Carta 15 Issue